07-10-2013

Анонс: Інститут релігієзнавства у Львові запрошує на міжнародну конференцію

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12-16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

а) дохристиянська релігійність;

б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.;

б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.);

в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

г) становище конфесій у Російській імперії.

а) формування національної української церкви в 1917 ‑ 1920-х рр.;

б) церква в умовах радянського тоталітаризму;

в) релігійне життя української діаспори

а) політологічні аспекти державно-церковних відносин;

б) соціологія релігії в сучасних умовах.

а) історія богословської думки в Україні (ХІ ‑ ХVІІІ ст.);

б) релігійні погляди українських діячів ХІХ ‑ ХХ ст.;

в) постмодерна релігійність;

г) східні релігії.

а) іконографія;

б) храмова архітектура;

в) культові речі;

г) музичне мистецтво (церковний спів, дзвонарство, органна музика).

а) музейна реставрація, збереження сакральних пам’яток;

б) комплектації музейних збірок культових речей;

в) історія одного експонату;

г) релігійний туризм;

г) проблемні питання розвитку музеїв в Україні.

Передбачається, що в рамках конференції буде проведено круглі столи:

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мінюсті України як фахове наукове видання.

Статті повинні відповідати наступним вимогам ВАК:

–          у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті;

–          на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);

–          у вступі повинні бути відзначені: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;

–          у збірнику посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Після В. Антоновича до Першої світової війни скельні пам’ятки Поділля досліджували В. Гульдман[1], Н. Врангель[2]);

–          в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по центру – слово SUMMARY, з правого боку – ім’я та прізвище автора, нижче – назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією);

–      текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Всі скорочення, які вживаються у статті перший раз, розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові). Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу.

Обсяг наукової статті – не більше 12-и сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем  з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмірність - 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування.

У зв’язку із тим, що збірник буде видаватися до відкриття конференції, просимо надсилати наукові статті завчасно !!! ‑ до 1 січня 2014 р.

Вимоги до надсилання наукових статей:

Омельчук М.М.
Інститут релігієзнавства
Музей історії релігії,
пл. Музейна, 1,
м. Львів, 79008.

Оргвнесок, який становить 150 гривень, просимо надсилати на вказану адресу грошовим поштовим переказом одночасно із статтею.

Контактні телефони для довідок - Тел. (0322) 260-11-35, (050) 2899614 (Омельчук Марія Миколаївна)


[1] Гульдман В. К. Памятники старини в Подолье. – Каменец-Подольский, 1901. – С. 51–53.

[2] Врангель Н. История скульптури // Грабарь Й. История русского искусства. – М., 1910–1915. – Т. V. – С. 13.

www.risu.org.ua

Авторське право на матеріали Релігійно-інформаційної служби України захищається законом.
Вони можуть буть використані повністю чи частково лише за умови посилання на РІСУ.
У разі використання їх в Інтернеті — обов'язкове гіперпосилання на risu.org.ua